NATIONELLA
 KOMMUNFORSKNINGSPROGRAMMET


Startsida Forskningsprogram Medverkande Aktiviteter Publikationer Kontakt

2016-02-11

Natkom del 2 - 2014-2016

Nationella kommunforskningsprogrammet del 2

_02_dsc_4018_fixad-2.jpg

Programmets forskningsprojekt är uppdelade i ett antal temaområden.


Utveckling genom lärande

Studien handlar om hur offentlig upphandling påverkar kommunernas roll i kvalitetsutvecklingen av HVB-placeringar. Studien har nära beröring med några av samhällets mer påtagliga utmaningar för framtidens välfärdssamhälle. Fokus ligger på om och hur svenska kommuner arbetar med upphandling som ett utvecklingsredskap för HVB-placeringar.

Forskare

Hans Knutsson och Anna Thomasson


Sambandet mellan artificiell resultatstyrning och revision

Här handlar det om resursanpassning och dess effekter för den kommunala revisionen. Fokus ligger på att bidra med kunskap om sambandet mellan revisionskvalitet (operationaliserat som artificiell resultatstyrning) och revisionsansträngning (operationaliserat som resurser till sakkunniga).

Forskare

Pierre Donatella, Mattias Haraldsson och Torbjörn Tagesson


Hållbar kommun

Social hållbarhet upplevs ofta som svårt att definiera och hantera då begreppet inbegriper människor och mjuka värden. Det blir därför av intresse att tydliggöra den komplexitet och problematik som föreligger. Syftet med studien är att belysa problem som är förknippade med social hållbarhet och vad det finns för verktyg att hantera dem.

Forskare

Viveka Nilsson


Centralisering eller decentralisering av verksamheten
- kommunala organisationsförändringars geografiska dimensioner

Kommunal verksamhetsutveckling kan innefatta många olika aktörer, processer och dimensioner. Den här studien fokuserar på organisatoriska förändringar med geografiska förtecken relaterade till reformer som syftar till att utveckla och effektivisera verksamheten. Vad är det som motiverar att verksamhet koncentreras till färre enheter på färre orter inom en kommun?

Forskare

Johan Wänström

Krympande och växande kommuner

I Sverige sker en omfattande urbanisering samtidigt som det finns

flertalet kommuner som minskar i befolkning. I studien undersöks

både kommuner som krymper och växer. Fokus ligger på vad som

händer i kommunerna till följd av urbanisering och avfolkning samt

vilka verktyg som används för att hantera problematiken.

Forskare

Sara Brorström, Anders Parment 

Kommunal bokslutspolitik

Med kommunal bokslutspolitik menas att resultaten som rapporteras

i den externa redovisningen styrs och påverkas på olika sätt. I studien

undersöks om kommunal bokslutspolitik är något som är utbrett inom

kommunsektorn. Därvid kartläggs vilket förklaringsvärde politisk situation,

ekonomisk utveckling och andra förhållanden har.

Forskare

Pierre Donatella, KFi


Storstäders strategier och styrning för att möta framtidens utmaningar

Kommunerna möter många utmaningar idag, alltifrån demografiska

förändringar till ett ökat investeringsbehov. Det ställs stora krav på

kommuners kapacitet och förmåga att hantera utmaningarna.

I projektet studeras vilka utmaningar som Stockholm, Göteborg och

Malmö står inför och vilka strategier städerna har för att hantera dem.


Forskare:

Roland Almqvist, Sara Brorström, Mikael Hellström, Viveka Nilsson och Ulf Ramberg


Kommunala styrsystem

I projektet undersöks kommuners styridéer. Därvid används en analysmodell

som identifierar kommunernas arbete på olika nivåer, allt ifrån de ideal som

diskuteras i organisationerna till de mer operativa aktiviteter som dessa har

översatts till i praktiken. Genom analysmodellen erhålls en helhetsbild över

arbetet med kommuners resursanpassning och verksamhetsutveckling.

Forskare

Roland Almqvist, Ulf Johansson och Arne Sjöblom

Nytta eller nöje med revision i små och stora kommuner

Revision och tillsyn har haft en framträdande roll i offentliga organisationer
sedan lång tid tillbaka. Trots detta vet vi inte särskilt mycket om huruvida
granskning gör nytta, på vilket sätt och om det står i paritet med de kostnader
som är förknippade med granskandet. I projektet studeras kommunal revision
med fokus på nytta, legitimitet och användning.

Forskare

Rolf Solli och Emma Österberg

Resursanpassning och verksamhetsutveckling inom äldreomsorgen 2

Det samhällsekonomiska läget tillsammans med en allt mer åldrande befolkning
har medfört att kommunernas äldreomsorg står inför en rad utmaningar och behovet
av resursanpassning och verksamhetsutveckling är stort. I projektet undersöks, via
enhetschefers uppfattningar, vilka utmaningar äldreomsorgen står inför och hur man
hanterar dem. Samma studie har tidigare gjorts fast med äldreomsorgschefers uppfattningar.

Forskare

Viveka Nilsson


För mer information vänligen kontakta

Viveka Nilsson

Administrationsansvarig

Kommunforskning i Västsverige (KFi)

    Copyright Nationella kommunforskningsprogrammet | natkom.se